Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju skolai ir jāaizpilda izglītojamā personas lieta, kur obligāt ir jāieraksta izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī citu saistīto informāciju.

Ar noteikumiem var iepazīties: http://www.likumi.lv/doc.php?id=119480

Kā arī pievienots dokuments.